[Title style=”title1″]Nav bar Title[/Title]
[Title style=”title2″]Nav bar Title[/Title]
[Title style=”title3″ icon=”icon-dropbox”]Nav bar Title[/Title]

[Title style=”title4″ icon=”icon-dropbox”]Nav bar Title[/Title]

**** Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ địa, liệu trình và cách thực hiện ***