Audio Player By WordPress


[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]

[/code]
[/collapse][/collapses]

SoundCloud By “SoundCloud is Gold” Plugin

[soundcloud-audio identifier=”http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F102923908″]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[soundcloud-audio identifier=”http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F102923908″]
[/code]
[/collapse][/collapses]

**** Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ địa, liệu trình và cách thực hiện ***