[row]
[col large =”12″ medium=”12″]

The Counter Box

[/col]
[col large=”4″ medium=”4″][counters style=”border” number=”4000″ type=”Products” id=”countupone”][/col][col large=”4″ medium=”4″][counters style=”border” number=”5000″ type=”Members” id=”countuptwo”][/col][col large=”4″ medium=”4″][counters style=”border” number=”15″ type=”Years Experience” id=”countupthree”][/col]
[/row]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[counters style=”border” number=”4000″ type=”Products”]
[counters style=”border” number=”5000″ type=”Members”]
[counters style=”border” number=”15″ type=”Years Experience”]
[/code]
[/collapse][/collapses]
[row]
[col large =”12″ medium=”12″]

The Counter Box Width Icon

[/col]
[col large=”4″ medium=”4″][counters style=”border” number=”4000″ type=”Products” icon=”icon-dropbox”][/col] [col large=”4″ medium=”4″ ][counters style=”border” number=”5000″ type=”Members” icon=”icon-user”][/col] [col large=”4″ medium=”4″][counters style=”border” number=”15″ type=”Years Experience” icon=”icon-calendar”][/col]
[/row]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[counters style=”border” number=”4000″ type=”Products” icon=”icon-dropbox]
[counters style=”border” number=”5000″ type=”Members” icon=”icon-user]
[counters style=”border” number=”15″ type=”Years Experience” icon-calendar]
[/code]
[/collapse][/collapses]
[row]
[col large =”12″ medium=”12″]

The Counter Box (Background)

[/col]
[col large=”4″ medium=”4″][counters style=”bg” number=”4000″ type=”Products”][/col] [col large=”4″ medium=”4″][counters style=”bg” number=”5000″ type=”Members”][/col] [col large=”4″ medium=”4″][counters style=”bg” number=”15″ type=”Years Experience”][/col]
[/row]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[counters style=”bg” number=”4000″ type=”Products”]
[counters style=”bg” number=”5000″ type=”Members”]
[counters style=”bg” number=”15″ type=”Years Experience”]
[/code]
[/collapse][/collapses]
[row]
[col large =”12″ medium=”12″]

The Counter Box Width Icon (Background)

[/col]
[col large=”4″ medium=”4″]
[counters style=”bg” number=”4000″ type=”Products” icon=”icon-dropbox”][/col] [col large=”4″ medium=”4″][counters style=”bg” number=”5000″ type=”Members” icon=”icon-user”][/col] [col large=”4″ medium=”4″][counters style=”bg” number=”15″ type=”Years Experience” icon=”icon-calendar”][/col]
[/row]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[counters style=”bg” number=”4000″ type=”Products” icon=”icon-dropbox”]
[counters style=”bg” number=”5000″ type=”Members” icon=”icon-user”]
[counters style=”bg” number=”15″ type=”Years Experience” icon=”icon-calendar”]
[/code]
[/collapse][/collapses]

**** Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ địa, liệu trình và cách thực hiện ***